3:11 PM, 28°C HOT. MOSTLY SUNNY. Fri 21 Nov 2014(SYDNEY TIME)