3:05 PM, 23°C MOSTLY SUNNY. Fri 28 Nov 2014(SYDNEY TIME)