12:23 PM, 21°C MOSTLY SUNNY. Fri 28 Nov 2014(SYDNEY TIME)