4:33 PM, 22°C MOSTLY SUNNY. Fri 28 Nov 2014(SYDNEY TIME)